Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán của Tổng Công ty Tư vấn XDTL Việt Nam-CTCP tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam

11:24' SA-30, 30/03/2017

Hội đồng quản trị Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam-CTCP trân trọng gửi tới các Quý cổ đông thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán của Tổng công ty tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (dự kiến vào cuối tháng 04/2017).

Chương trình họp, các vấn đề sẽ thảo luận và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, thủ tục đăng ký tham dự và các tài liệu họp Đại hội sẽ được đăng trên website: www.hec.com.vn theo quy định và gửi tới các Cổ đông bằng thư đảm bảo.

Nội dung THÔNG BÁO xem chi tiết tại đây!

Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam-CTCP trân trọng thông báo!