HEC - Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thuỷ lợi Việt Nam

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam-CTCP (Sứa đổi, bổ sung lần thứ hai)


03:22' CH-20, 20/04/2012
Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam-CTCP (Sứa đổi, bổ sung lần thứ hai)

CHƯƠNG I: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

 • Điều 1:Giải thích từ ngữ
 • Điều 2:Tên Tổng công ty cổ phần và hình thức doanh nghiệp
 • Điều 3:Trụ sở và các chi nhánh của Tổng công ty.
 • Điều 4:Tư cách pháp nhân
 • Điều 5:Mục tiêu và phạm vi sản xuất kinh doanh
 • Điều 6:Thời gian hoạt động:
 • Điều 7:Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Tổng công ty.
 • Điều 8:Tổ chức Đảng cộng sản Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội khác.

CHƯƠNG II: QUYỀN HẠN VÀ NGHĨA VỤ CỦA TỔNG CÔNG TY

MỤC 1: QUYỀN HẠN CỦA TỔNG CÔNG TY

 • Điều 9:Quyền tự chủ quản lý sản xuất kinh doanh của Tổng công ty
 • Điều 10:Quyền quản lý tài chính của Tổng công ty

MỤC 2:NGHĨA VỤ CỦA TỔNG CÔNG TY

 • Điều 11:Nghĩa vụ về vốn và các nguồn lực khác của Tổng công ty
 • Điều 12:Nghĩa vụ quản lý hoạt động kinh doanh của Tổng công ty
 • Điều 13:Nghĩa vụ quản lý tài chính của Tổng công ty cổ phần

MỤC 3:MỐI QUAN HỆ CỦA TỔ HỢP CÔNG TY MẸ - CÔNG TY CON

 • Điều 14:Mối quan hệ của Tổng công ty với Công ty con và Công ty liên kết

CHƯƠNG 3: VỐN - CỔ PHẦN - CỔ PHIẾU - CỔ ĐÔNG

MỤC 1 : VỐN

 • Điều 15:Vốn điều lệ

MỤC 2 : CỔ PHẦN - CỔ PHIẾU

 • Điều 16:Cổ phần
 • Điều 17:Cổ phiếu
 • Điều 18:Phát hành và chào bán cổ phần.
 • Điều 19:Mua bán chuyển nhượng và thừa kế cổ phần.

MỤC 3 :CỔ ĐÔNG

 • Điều 20:Quy định chung về cổ đông
 • Điều 21:Quyền của cổ đông phổ thông
 • Điều 22:Trách nhiệm và nghĩa vụ cổ đông.

MỤC 4 : MUA LẠI CỔ PHẦN

 • Điều 23:Mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông
 • Điều 24:Mua lại cổ phần theo quyết định của Tổng công ty
 • Điều 25:Điều kiện thanh toán và xửlý các cổ phần được mua lại

CHƯƠNG 4: TỔ CHỨC, QUẢN TRỊ, ĐIỀU HÀNH VÀ KIỂM SOÁT

MỤC 1 : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

 • Điều 26:Đại hội đồng cổ đông
 • Điều 27: Đại hội đồng cổ đông thành lập
 • Điều 28: Đại hội đồng cổ đông thường niên có các quyền và nhiệm vụ sau đây:
 • Điều 29: Thẩm quyền triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường.
 • Điều 30: Thẩm quyền triệu tập Đại hội đồng cổ đông
 • Điều 31: Danh sách Cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông
 • Điều 32: Chương trình và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông
 • Điều 33: Mời họp Đại hội đồng cổ đông
 • Điều 34: Quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông
 • Điều 35: Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông
 • Điều 36: Thể thức tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông
 • Điều 37: Điều kiện để Nghị quyết được thông qua
 • Điều 38: Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông
 • Điều 39: Yêu cầu huỷ bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông

MỤC 2: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 • Điều 40: Hội đồng quản trị
 • Điều 41: Tiêu chuẩn và điều kiện là thành viên Hội đồng quản trị
 • Điều 42: Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị
 • Điều 43: Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Điều 44: Cuộc họp Hội đồng quản trị
 • Điều 45: Quyền được cung cấp thông tin của thành viên Hội đồng quản trị
 • Điều 46: Miễn nhiệm, bãi nhiệm và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
 • Điều 47: Phân công nhiệm vụ và quyền hạn giữa các thành viên mới trong Hội đồngquản trị

MỤC 3: NGƯỜI ĐẠI DIỆN VỐN NHÀ NƯỚC

 • Điều 48. Chủ sở hữu nhà nước giao nhiệm vụ cho Người đại diện vốn Nhà nước quyết định các nội dung sau của Tổng gián đốc:
 • Điều 49: Trách nhiệm của người đại diện vốn Nhà nước

MỤC 4: BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ BỘ MÁY GIÚP VIỆC

 • Điều 50: Tổng giám đốc
 • Điều 51: Tiêu chuẩn lựa chọn Tổng giám đốc
 • Điều 52: Chức năng và nhiệm vụ của Tổng giám đốc
 • Điều 53: Quyền hạn và trách nhiệm của Tổng giám đốc
 • Điều 54: Uỷ quyền - Uỷ nhiệm
 • Điều 55: Từ nhiệm và đương nhiên mất tư cách.
 • Điều 56: Nghĩa vụ của người quản lý Tổng công ty

MỤC 5 : THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CÁC LOẠI HỢP ĐỒNG

 • Điều 57: Các hợp đồng, giao dịch phải được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận.

MỤC 5 : BAN KIỂM SOÁT

 • Điều 58: Ban Kiếm soát
 • Điều 59: Tiêu chuẩn và điều kiện của Kiểm soát viên
 • Điều 60: Nhiệm kỳ Kiểm soát viên
 • Điều 61: Miễn nhiệm, bãi nhiệm Kiểm soát viên
 • Điều 62: Quyền và nhiệm vụ của Ban kiểm soát
 • Điều 63: Cung cấp thông tin cho Ban kiểm soát

CHƯƠNG 5: CÁC CHẾ ĐỘ VỀ LAO ĐỘNG VÀ QUYỀN LỢI CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG

 • Điều 64: Chế độ và quyền lợi của người lao động

CHƯƠNG 6: TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

 • Điều 65: Quyết toán tài chính
 • Điều 66: Trả cổ tức và lập quỹ
 • Điều 67: Xử lý kinh doanh thua lỗ
 • Điều 68: Yêu cầu về kiểm toán
 • Điều 69: Công khai thông tin về Tổng công ty

CHƯƠNG 7: TỔ CHỨC LẠI, GIẢI THỂ, PHÁ SẢN, THANH LÝ VÀ TRANH TỤNG

 • Điều 70: Tổ chức lại doanh nghiệp
 • Điều 71: Giải thể, thanh lý.
 • Điều 72: Tố tụng, Tranh chấp

CHƯƠNG 8: CÁC QUY ĐỊNH KHÁC VÀ ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 • Điều 73: Chế độ lưu giữ tài liệu của Tổng công ty
 • Điều 74: Con dấu
 • Điều 75: Điều khoản thi hành.
 • Điều 76: Đăng ký điều lệ

Tải File: Điều lệ tổ chức và hoạt động về để xem chi tiết


Số lượt xem: 728  -  Cập nhật lần cuối: 16/04/2019 03:02' CH
Liên hệ với HĐQT
Thông tin liên lạc
Họ Tên:
*
Địa chỉ:
*
Điện thoại:
*
E-mail:
*
Thông tin thêm:
Nội dung liên hệ
Tiêu đề:
*
Mã cổ đông:
*
Nội dung:
*
File đính kèm:
Mỗi file đính kèm có dung lượng không được vượt quá 2048 KB
Mã kiểm tra:
VIE Portal NG Captcha Image*

Tài nguyên

© 2012 Tổng Công ty Tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam - CTCP
Địa chỉ: 95/2 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội - Tel: (024) 3852-6285 - Fax: (024) 3563-2169
Trưởng ban biên tập: Võ Văn Lung - P.TGĐ
Số lượt truy cập: .
Số người trực tuyến: .
Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,