HEC - Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thuỷ lợi Việt Nam

Văn Phòng HEC


11:26' SA-11, 11/06/2012

Chánh Văn phòng: KS. Lê Tuấn Anh

Địa chỉ: Tầng 1, tòa nhà HEC, số 2, ngõ 95, đường Chùa Bộc, quận Đống Đa, TP. Hà Nội
Điện thoại: 024-38525635 Fax: 024-35632169

Email: vanphong@hec.com.vn

1. Mô hình tổ chức gồm:
* Chánh Văn phòng.
* Các Phó chánh Văn phòng.
* Các chuyên viên, nhân viên

2. Chức năng:
Văn phòng của Tổng công ty Tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam - CTCP là đơn vị chuyên môn, nghiệp vụ thực hiện chức năng tham mưu cho Tổng giám đốc về tổ chức bộ máy điều hành Tổng công ty, quản lý nhân sự, chế độ chính sách và quy chế của Tổng công ty.Giúp Tổng giám đốc về các lĩnh vực: văn thư, lưu trữ, thư viện, hành chính, quản trị, y tế, Tin học, tiếp khách và các công việc khác.

3. Nhiệm vụ:
3.1. Nhiệm vụ về công tác TCNS

a. Về tổ chức bộ máy Tổng công ty
- Đề xuất phương án, đề án tổng thể về tổ chức bộ máy, biên chế của các đơn vị thành viên trong Tổng công ty theo hướng đổi mới và phát triển Tổng công ty khi cần.
- Phối hợp với các phòng chức năng khác xây dựng mô hình và cơ cấu tổ chức bộ máy tại các đơn vị, xem xét, bổ sung, sửa đổi các chức năng, nhiệm vụ, mô hình và cơ cấu tổ chức bộ máy của các đơn vị cho phù hợp với tình hình thực tiễn của từng giai đoạn.
- Soạn thảo, bổ sung, sửa đổi các quy chế về tổ chức như: Nội dung lao động, quy chế Tổ chức và điều hành Tổng công ty, quy chế tuyển dụng, đào tạo…
- Hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thực hiện về tổ chức bộ máy, lao động, chế độ chính sách, lao động tiền lương theo quy chế, quy định của Tổng công ty.
b. Về công tác nhân sự
- Thực hiện việc tuyển dụng người lao động vào làm việc trong Tổng công ty theo đúng Quy trình tuyển dụng người lao động thuộc Hệ thống ISO 9001:2000 của Tổng công ty.
- Nghiên cứu xây dựng hoặc sửa đổi, bổ sung về Tiêu chuẩn cán bộ.
- Tham mưu cho Tổng giám đốc việc bố trí, bố trí lại, cung cấp đúng và đủ nguồn nhân lực cần thiết cho các đơn vị, điều phối nhân lực trong Tổng công ty.
- Xác nhận và lưu giữ các hợp đồng thuê chuyên gia và cộng tác viên để theo dõi diễn biến về lao động.
- Hàng năm lập kế hoạch công tác đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng để tạo nguồn nhân lực có hiệu quả cho Tổng công ty: Quy trình đào tạo người lao động trong Hệ thống ISO 9001:2008 của Tổng công ty.
- Giúp Tổng giám đốc triển khai công tác nhận xét, đánh giá cán bộ theo định kỳ hàng năm hoặc trước khi bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, miễn nhiệm cán bộ.
- Lưu, cập nhật và bổ túc hàng năm hồ sơ người lao động.
c. Công tác Lao động tiền lương và Chế độ chính sách
- Theo dõi và quản lý ngày công lao động trong Khối quản lý của Tổng công ty.
- Lập sổ và theo dõi diến biến lương cho người lao động trong Tổng công ty.
- Phối hợp với các đơn vị sản xuất trong Tổng công ty để xây dựng tiêu chuẩn các ngạch chuyên viên chính, kỹ sư chính…
- Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện việc nâng lương, nâng bậc, nâng ngạch cho người lao động trong Tổng công ty theo quy chế tiền lương của Tổng công ty và các quy định khác theo Luật Doanh nghiệp và Bộ luật lao động. Nghiên cứu và tham gia sửa đổi quy chế lương của Tổng công ty cho phù hợp với tình hình cụ thể trong từng giai đoạn (nếu cần) theo sự chỉ đạo của Tổng giám đốc.
- Xây dựng quy chế trả lương trong Tổng công ty.
- Theo dõi giải quyết tiền lương, tiền thưởng, nghỉ lễ, nghỉ phép, thai sản, ốm đau, tai nạn lao động, hưu trí, tử tuất…cho người lao động.
- Lập hồ sơ thu, nộp BHXH và BHYT cho người lao động, theo dõi và quản lý thời gian công tác của người lao động.
- Theo dõi, kiểm tra công tác an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp trong Tổng công ty.
- Xét duyệt danh sách khám sức khỏe của người lao động.
- Kết hợp với Phòng Tài chính - Kế toán để xây dựng kế hoạch đơn giá tiền lương theo doanh thu hàng năm.
d. Công tác khen thưởng, kỷ luật
- Thường trực hội đồng kỷ luật hàng năm của người lao động.
- Tham gia Hội đồng thi đua, khen thưởng của Tổng công ty.
e. Công tác thanh tra
- Giải quyết các khiếu nại, tố cáo của người lao động trong Tổng công ty theo quyết định của Tổng giám đốc.
f. Công tác khác
- Thực hiện yêu cầu của Hội đồng quản trị về công việc thuộc lĩnh vực chuyên môn mà phòng đảm nhận.
- Công tác Đảng vụ: Cử cán bộ giúp Đảng ủy cơ quan thực hiện công tác Đảng vụ của Đảng bộ Tổng công ty, lưu giữ hồ sơ Đảng viên.
- Phụ trách công tác quân sự.
- Thực hiện các thủ tục xuất cảnh cho người lao động đi công tác, học tập ở nước ngoài theo chỉ đạo của Tổng giám đốc.
- Thực hiện các thủ tục nhập cảnh cho các đối tác nước ngoài vào làm việc tại Tổng công ty.
- Các công tác khác thuộc lĩnh vực tổ chức, nhân sự.

3.2. Nhiệm vụ về công tác Văn thư, lưu trữ, tin học,...

a. Công tác Văn thư - Hành chính
- Xử lý công văn giấy tờ, làm thủ tục gửi đi, tiếp nhận, phân phối và lưu trữ các công văn giấy tờ đi, đến của HEC.
- Quản lý sử dụng con dấu của HEC theo đúng quy định của pháp luật và của HEC.
- Ký Giấy giới thiệu cho các người lao động trong khối văn phòng Tổng công ty theo đúng quy định của HEC.
- Chuẩn bị, phục vụ hội nghị.
- Sao chụp các văn bản (trừ tài liệu kỹ thuật)
- Chuyển hồ sơ công trình, công văn... giao cho chủ đầu tư và đơn vị có liên quan.
b. Công tác Tin học
- Quản lý sửa chữa máy móc thiết bị tin học của khối Quản lý và các Trung tâm
- Quản lý hệ thống mạng nội bộ LAN của khối Quản lý và các Trung tâm
- Quản trị hệ thống website của HEC
- Phát triển công tác Tin học của Tổng công ty và các công tác khác liên quan đến lĩnh vực tin học
c. Công tác quản trị:
- Trực tiếp quản lý hồ sơ, đất đai của HEC.
- Quản lý trụ sở và nhà do HEC quản lý.
- Lập kế hoạch cải tạo, sửa chữa nhỏ trụ sở và một số nhà của HEC quản lý.
- Quản lý, sửa chữa điện, nước, đảm bảo phòng cháy chữa cháy tốt.
- Thực hiện việc trang bị ban đầu bàn, ghế, tủ, …phòng làm việc, trang thiết bị điện (điện thoại, điện thắp sáng…) nơi làm việc cho HEC.
d. Công tác bảo vệ
- Bảo vệ Tổng công ty 24/24 giờ trong ngày.
- Thường trực bảo vệ, kiểm tra, hướng dẫn khách ra vào làm việc tại trụ sở.
- Công tác trông giữ xe trong và ngoài giờ làm việc.
- Phụ trách công tác phòng cháy chữa cháy của HEC.
e. Đảm bảo tốt công tác lưu trữ, thư viện:
- Tổ chức quản lý và khai thác có hiệu quả các hồ sơ lưu trữ kỹ thuật và hệ thống thư viện phục vụ sản xuất.
- Lập kế hoạch mua sách, tạp chí kỹ thuật để trình TGĐ duyệt.
- Thông tin tuyên truyền nhân các ngày lễ...
- Lập danh mục các loại sách, giới thiệu sách mới cho mượn và thu hồi.
f. Công tác y tế:
- Quản lý sức khỏe của toàn Công ty mẹ, khu vực văn phòng Tổng công ty theo chức năng của trạm y tế cơ sở.
- Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động.
- Tổ chức vệ sinh phòng bệnh, phòng dịch trong cơ quan.
g. Công tác phục vụ và tiếp khách:
- Tiếp khách trong và ngoài HEC
- Các công việc khác theo yêu cầu của lãnh đạo HEC.
h. Các công việc khác
- Thực hiện công tác hiếu
- Làm các công việc đột xuất: thực hiện công tác hỷ, bầu cử, ứng cử HĐND, giải quyết mối quan hệ giữa cơ quan và chính quyền địa phương và cơ quan trong khu tập thể học viện thủy lợi.

4. Các phần thưởng:
- Bằng khen của Bộ NN&PTNT năm 2005, 2009, 2010
- Bằng khen của Bộ Công an năm 2007
- Bằng khen của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn “Đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2008”
- Tập thể lao động xuất sắc năm 2008, 2009, 2010, 2011
- Bằng khen của Thủ tướng chính phủ năm 2013.

Số lượt xem: 716  -  Cập nhật lần cuối: 14/01/2019 05:22' CH
Các bài viết khác:
Thư viện ảnh

Tài nguyên

© 2012 Tổng Công ty Tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam - CTCP
Địa chỉ: 95/2 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội - Tel: (024) 3852-6285 - Fax: (024) 3563-2169
Trưởng ban biên tập: Võ Văn Lung - P.TGĐ
Số lượt truy cập: .
Số người trực tuyến: .
Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,