HEC - Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thuỷ lợi Việt Nam

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam-CTCP (Sứa đổi, bổ sung lần thứ ba)


10:55' SA-09, 09/05/2017

ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA

Tổng công ty Tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam-CTCP

CHƯƠNG I: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

 • Điều 1:Giải thích từ ngữ
 • Điều 2:Tên Tổng công ty cổ phần và hình thức doanh nghiệp
 • Điều 3:Trụ sở và các chi nhánh của Tổng công ty.
 • Điều 4:Tư cách pháp nhân
 • Điều 5:Mục tiêu và phạm vi sản xuất kinh doanh
 • Điều 6:Thời gian hoạt động:
 • Điều 7:Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Tổng công ty.
 • Điều 8:Tổ chức Đảng cộng sản Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội khác.

CHƯƠNG II: QUYỀN HẠN VÀ NGHĨA VỤ CỦA TỔNG CÔNG TY

MỤC 1: QUYỀN HẠN CỦA TỔNG CÔNG TY

 • Điều 9:Quyền tự chủ quản lý sản xuất kinh doanh của Tổng công ty
 • Điều 10:Quyền quản lý tài chính của Tổng công ty

MỤC 2:NGHĨA VỤ CỦA TỔNG CÔNG TY

 • Điều 11:Nghĩa vụ về vốn và các nguồn lực khác của Tổng công ty
 • Điều 12:Nghĩa vụ quản lý hoạt động kinh doanh của Tổng công ty
 • Điều 13:Nghĩa vụ quản lý tài chính của Tổng công ty cổ phần

MỤC 3:MỐI QUAN HỆ CỦA TỔ HỢP CÔNG TY MẸ - CÔNG TY CON

 • Điều 14:Mối quan hệ của Tổng công ty với Công ty con và Công ty liên kết

CHƯƠNG 3: VỐN - CỔ PHẦN - CỔ PHIẾU - CỔ ĐÔNG

MỤC 1 : VỐN

 • Điều 15:Vốn điều lệ

MỤC 2 : CỔ PHẦN - CỔ PHIẾU

 • Điều 16:Cổ phần
 • Điều 17:Cổ phiếu
 • Điều 18:Phát hành và chào bán cổ phần.
 • Điều 19:Mua bán chuyển nhượng và thừa kế cổ phần.

MỤC 3 :CỔ ĐÔNG

 • Điều 20:Quy định chung về cổ đông
 • Điều 21:Quyền của cổ đông phổ thông
 • Điều 22:Trách nhiệm và nghĩa vụ cổ đông.

MỤC 4 : MUA LẠI CỔ PHẦN

 • Điều 23:Mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông
 • Điều 24:Mua lại cổ phần theo quyết định của Tổng công ty
 • Điều 25:Điều kiện thanh toán và xửlý các cổ phần được mua lại

CHƯƠNG 4: TỔ CHỨC, QUẢN TRỊ, ĐIỀU HÀNH VÀ KIỂM SOÁT

MỤC 1 : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

 • Điều 26:Đại hội đồng cổ đông
 • Điều 27: Đại hội đồng cổ đông thành lập
 • Điều 28: Đại hội đồng cổ đông thường niên có các quyền và nhiệm vụ sau đây:
 • Điều 29: Thẩm quyền triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường.
 • Điều 30: Thẩm quyền triệu tập Đại hội đồng cổ đông
 • Điều 31: Danh sách Cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông
 • Điều 32: Chương trình và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông
 • Điều 33: Mời họp Đại hội đồng cổ đông
 • Điều 34: Quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông
 • Điều 35: Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông
 • Điều 36: Thể thức tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông
 • Điều 37: Điều kiện để Nghị quyết được thông qua
 • Điều 38: Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông
 • Điều 39: Yêu cầu huỷ bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông

MỤC 2: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 • Điều 40: Hội đồng quản trị
 • Điều 41: Tiêu chuẩn và điều kiện là thành viên Hội đồng quản trị
 • Điều 42: Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị
 • Điều 43: Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Điều 44: Cuộc họp Hội đồng quản trị
 • Điều 45: Quyền được cung cấp thông tin của thành viên Hội đồng quản trị
 • Điều 46: Miễn nhiệm, bãi nhiệm và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
 • Điều 47: Phân công nhiệm vụ và quyền hạn giữa các thành viên mới trong Hội đồngquản trị

MỤC 3: NGƯỜI ĐẠI DIỆN VỐN NHÀ NƯỚC

 • Điều 48. Chủ sở hữu nhà nước giao nhiệm vụ cho Người đại diện vốn Nhà nước quyết định các nội dung sau của Tổng gián đốc:
 • Điều 49: Trách nhiệm của người đại diện vốn Nhà nước

MỤC 4: BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ BỘ MÁY GIÚP VIỆC

 • Điều 50: Tổng giám đốc
 • Điều 51: Tiêu chuẩn lựa chọn Tổng giám đốc
 • Điều 52: Chức năng và nhiệm vụ của Tổng giám đốc
 • Điều 53: Quyền hạn và trách nhiệm của Tổng giám đốc
 • Điều 54: Uỷ quyền - Uỷ nhiệm
 • Điều 55: Từ nhiệm và đương nhiên mất tư cách.
 • Điều 56: Nghĩa vụ của người quản lý Tổng công ty

MỤC 5 : THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CÁC LOẠI HỢP ĐỒNG

 • Điều 57: Các hợp đồng, giao dịch phải được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận.

MỤC 5 : BAN KIỂM SOÁT

 • Điều 58: Ban Kiếm soát
 • Điều 59: Tiêu chuẩn và điều kiện của Kiểm soát viên
 • Điều 60: Nhiệm kỳ Kiểm soát viên
 • Điều 61: Miễn nhiệm, bãi nhiệm Kiểm soát viên
 • Điều 62: Quyền và nhiệm vụ của Ban kiểm soát
 • Điều 63: Cung cấp thông tin cho Ban kiểm soát

CHƯƠNG 5: CÁC CHẾ ĐỘ VỀ LAO ĐỘNG VÀ QUYỀN LỢI CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG

 • Điều 64: Chế độ và quyền lợi của người lao động

CHƯƠNG 6: TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

 • Điều 65: Quyết toán tài chính
 • Điều 66: Trả cổ tức và lập quỹ
 • Điều 67: Xử lý kinh doanh thua lỗ
 • Điều 68: Yêu cầu về kiểm toán
 • Điều 69: Công khai thông tin về Tổng công ty

CHƯƠNG 7: TỔ CHỨC LẠI, GIẢI THỂ, PHÁ SẢN, THANH LÝ VÀ TRANH TỤNG

 • Điều 70: Tổ chức lại doanh nghiệp
 • Điều 71: Giải thể, thanh lý.
 • Điều 72: Tố tụng, Tranh chấp

CHƯƠNG 8: CÁC QUY ĐỊNH KHÁC VÀ ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 • Điều 73: Chế độ lưu giữ tài liệu của Tổng công ty
 • Điều 74: Con dấu
 • Điều 75: Điều khoản thi hành.
 • Điều 76: Đăng ký điều lệ

Tải File: Điều lệ tổ chức và hoạt động về để xem chi tiết

Số lượt xem: 4  -  Cập nhật lần cuối: 09/05/2017 10:57' SA
Liên hệ với HĐQT
Thông tin liên lạc
Họ Tên:
*
Địa chỉ:
*
Điện thoại:
*
E-mail:
*
Thông tin thêm:
Nội dung liên hệ
Tiêu đề:
*
Mã cổ đông:
*
Nội dung:
*
File đính kèm:
Mỗi file đính kèm có dung lượng không được vượt quá 2048 KB
Mã kiểm tra:
VIE Portal NG Captcha Image*

Tài nguyên

© 2012 Tổng Công ty Tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam - CTCP
Địa chỉ: 95/2 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội - Tel: (04) 3852-6285 - Fax: (04) 3563-2169
Trưởng ban biên tập: Võ Văn Lung - P.TGĐ
Số lượt truy cập: .
Số người trực tuyến: .